top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

Μη Θεραπευτικές Δραστηριότητες

Εισαγωγικά

Ο μη θεραπευτικός τομέας αφορά στις δραστηριότητες που δεν εμπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία, ή τις διαδικασίες φροντίδας του συστήματος. 

Είναι παρόλα αυτά συμπληρωματικές και απαραίτητες στην οργάνωση, ενίσχυση και γενικότερη υποστήριξη της λειτουργίας του.

Είναι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις να παρέχονται εξωγενώς ανά μονάδα και αφορούν στις:

  • υποστηρικτικές: διοικητικές, χρηματοοικονομικές, νομικές, συμβουλευτικές, γραμματειακές, τεχνολογίας πληροφορικής,  κ.λ.π.  

  • βοηθητικές: καθαριότητα, πλυντηρίων, διαχείριση ιατρικών μολυσματικών και αποβλήτων κ.λ.π.

  • τεχνικές: ασφάλειας, σχεδιασμού, κατασκευών, επισκευών, συντήρηση μηχανολογικού και  ιατροτεχνολογικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού, κ.λ.π.   

  • εμπορικές προμηθειών: υγειονομικό υλικό, βοηθητικά μέσα, μέσα ατομικής ασφάλειας, ιατρικού εξοπλισμού, χώροι στάθμευσης  κ.λ.π.

Σταδιακά το σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας, αξιολογεί, εξειδικεύει και ενίοτε ενσωματώνει στη δυναμική του αρκετές από τις υπηρεσίες τις οποίες απολαμβάνει outsourcing επιδιώκοντας την εστιασμένη συνεισφορά εξειδικευμένων στελεχών στην εξέλιξη και αναβάθμιση του.

Γενικά

Υποστηρικτικές Λειτουργίες LTCS

Διοίκηση καιΟργάνωση 

Αρχές 
Οργάνωσης & 
Διοίκησης
LTCS

Η συστημική αντίληψη στην προσέγγιση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και ιδιαίτερα αυτών της τρίτης και τέταρτης ηλικίας επιβάλλει τον συντονισμό ανεξάρτητων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και διεσπαρμένων υποδομών σε ένα κοινό στόχο.

Πολυσύνθετα διεπιστημονικά, οργανωτικά και λειτουργικά θέματα που αφορούν στον επιστημονικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή του, στην αλληλεπίδραση των δραστηριοτήτων, στη διαμόρφωση ενιαίας θεραπευτικής και επαγγελματικής προσωπικότητας, συχνά αναζητούν διευθέτηση και συνδρομή της νομικής, οικονομικής, διοικητικής επιστήμης κ.λ.π.

Σύμφωνα με την αντίληψη της επιστήμης των συστημάτων και της κυβερνητικής, είναι απαραίτητη μία κεντρική οργανωτική, συντονιστική δομή. 

Σκοπός της είναι να αντιληφθεί τον κοινό θεραπευτικό στόχο, να τροφοδοτήσει και να καθοδηγήσει θετικά τη λειτουργία της κάθε μίας δραστηριότητας ως προς αυτόν, να τις διασυνδέσει λειτουργικά μεταξύ τους ρυθμίζοντας τα οργανωτικά και διοικητικά δυναμικά, να οδηγήσει στην ομαλή ενσωμάτωση τους στη συστημική δομή αποσκοπώντας σε μία ασφαλή ισορροπία και αποβλέποντας σε μία δυναμική εξέλιξη.

Διοίκηση & Οργάνωση

Consulting of LTCS

Legal Advisory

Νομική Συμβουλευτική

Τo νομικό τμήμα με υψηλή εξειδίκευση στη νομοθεσία και νομολογία της υγείας, στο εταιρικό, στο εργατικό, στο ιατρικό δίκαιο και στα δικαιώματα του ασθενούς, στο αστικό και εμπορικό δίκαιο παρέχει ευρεία υποστήριξη στο σύνολο των επιμέρους πεδίων.

Η επιστημονική ευθύνη του τμήματος ανατίθεται σε νομικό εξειδικευμένης γνώσης στη νομολογία της υγείας και των δικαιωμάτων των ασθενών.

Financial Advisory

Οικονομική Συμβουλευτική

Τα στελέχη και οι συνεργάτες τ του οικονομικού τμήματος ενσωματώνονται στη λειτουργία της αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του πεδίου των οικονομικών επιστημών σχετιζόμενο, με τη χρηματοικονομική λογιστική και ανάλυση, τη διοικητική λογιστική, την ανάλυση και διαχείριση κινδύνων και το στρατηγικό σχεδιασμό.

Management

Διοίκηση

H ομάδα της διοίκησης αναλαμβάνει είτε έμμεσα συμβουλευτικά είτε άμεσα με τη διάθεση στελεχών της στο βασικό πυρήνα της διοίκησης, να εφαρμόσει τις διαδικασίες της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης Η συμμετοχή της αφορά είτε στο σύνολο της λειτουργίας, είτε σε επιμέρους διαδικασίες που αφορούν, στο οργανόγραμμα, στη λήψη των αποφάσεων και τη ροή της πληροφορίας, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στις σχέσεις με τους αποδέκτες των υπηρεσιών, τους φορείς και το γενικότερο επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Marketing

Διερεύνηση αναγκών & Βελτίωση Υπηρεσιών

Human Resources

Ανθρώπινοι Πόροι

Quality Management Systems

Συστήματα Ποιότητας

Aξιοποιώντας τα εργαλεία της σύγχρονης έρευνας προσπαθεί μεθοδικά να μελετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες της πλυθησμιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται το σύστημα στοχεύοντας στην ποιοτική εξειδίκευση των υπηρεσιών και στην τελική ανταγωνιστική θέση στο περιβάλλον.

Συμμετέχει στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, καταγράφοντας αρχικά την ανάγκη, περιγράφοντας τη θέση εργασίας, θέτοντας τα κριτήρια επιλογής, διατυπώνοντας τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, καταλήγοντας στην τελική αξιολόγηση και επιλογή και ενσωμάτωση στη λειτουργία του συστήματος.

Διαχείριση συστημάτων ποιότητας  ISΟ, HACCP κ.λ.π 

Creative

Δημιουργικό, Σχεδιαστικό

Δημιουργικό τμήμα του τομέα της γραφιστικής και του σχεδιασμού, εντύπων, εμπορικών σημάτων ιστοσελίδων κ.λ.π.

Βοηθητικές Λειτουργίες LTCS

ΝΕΑΤ

Βοηθητική Υποστήριξη

Υποστήριξη LTCS

Βοηθητικές Υπηρεσίες 

Υποστηρικτικές Λειτουργίες LTCS

STORE

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

Το LTCS Store επιφορτίζεται με τη διερεύνηση, την αξιολόγηση, την επιλογή, την προμήθεια και τον ποιοτικό έλεγχο προϊόντων και αναλωσίμων υλικών που συνδέονται με τη  βασική λειτουργία του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας και αφορούν τόσο στις ανάγκες των αποδεκτών των υπηρεσιών του, όσο και στις ανάγκες των δομών, μονάδων και επαγγελματιών υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ενίοτε καθίσταται κεντρικός εισαγωγέας ή/και προμηθευτής συγκεκριμένων προίόντων και αναλωσίμων υλικών.

LTCS STORE

Εκπροσωπήσεις Διεθνών Κατασκευαστών

Unknown. uiuiui_edited_edited.jpg
Read More

​Μέσα Ατομικής Προστασίας Επαγγελματιών Υγείας

LTCS STORE

PHOTO GALLERY

LTCS STORE
Read More

Ανθρώπινοι Πόροι Μη Θεραπευτικών Δραστηριοτήτων 

Read More
bottom of page