top of page
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle

Φροντίδα Υγείας

HEALTHCARE 

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, βασικό κίνδυνο νοσηρότητας, ανικανότητας και θνητότητας αποτελούν τα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα.

Από την αλλη η γήρανση του πληθυσμού που παρατηρείται στις σύγχρονες κοινωνίες και η μακρά επίδραση των ανωτέρω νοσημάτων, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ατόμων που νοσούν από άνοια, μια από τις σημαντικότερες αιτίες ανικανότητας και εξάρτησης των ηλικιωμένων ανθρώπων παγκοσμίως. Στην πραγματικότητα, η άνοια σήμερα αποτελεί την κύρια αιτία εξάρτησης στους ηλικιωμένους και είναι υπεύθυνη για το 12% ετησίως των ατόμων που ζουν με ανικανότητα οφειλόμενη σε μη μεταδοτική νόσο (6).

Αποτελεί  ένα βαρύ φορτίο, όχι μόνο για το άτομο που νοσεί αλλά και για τους φροντιστές και την οικογένεια. Αποτελεί επίσης ένα φορτίο για τα συστήματα υγείας καθώς τα άτομα με νόσο Alzheimer ή άλλου τύπου άνοιες είναι συχνοί χρήστες των υπηρεσιών μακροχρόνιας νοσηλείας. 

NCDs

BOUTIQUE GERIATRIC CLINIC

Εισαγωγικά

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, βασικό κίνδυνο νοσηρότητας, ανικανότητας και θνητότητας αποτελούν τα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα.

Η γήρανση επίσης του πληθυσμού, που παρατηρείται στις σύγχρονες κοινωνίες και η μακρά επίδραση των ανωτέρω νοσημάτων, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ατόμων που νοσούν από άνοια.

Η άνοια αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αιτίες ανικανότητας και εξάρτησης των ηλικιωμένων ανθρώπων παγκοσμίως. Στην πραγματικότητα, η άνοια σήμερα αποτελεί την κύρια αιτία εξάρτησης στους ηλικιωμένους και είναι υπεύθυνη για το 12% ετησίως των ατόμων που ζουν με ανικανότητα οφειλόμενη σε μη μεταδοτική νόσο (6).

Αποτελεί  ένα βαρύ φορτίο, όχι μόνο για το άτομο που νοσεί αλλά και για τους φροντιστές και την οικογένεια. 

Αποτελεί επίσης ένα φορτίο για τα συστήματα υγείας καθώς τα άτομα με νόσο Alzheimer ή άλλου τύπου άνοιες είναι συχνοί χρήστες των υπηρεσιών μακροχρόνιας νοσηλείας. 

Σχετικοί ορισμοί & αναφορές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας 
 • Υγεία: Ο WHO ορίζει την υγεία ως τη φυσική νοητική ψυχική και κοινωνική ευεξία.

 • Τα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα (NCDs) σύμφωνα με τον WHO, επίσης γνωστά ως χρόνια νοσήματα δεν μεταδίδονται από άτομο σε άτομο. Είναι μακράς διάρκειας και βραδείας εξέλιξης.

       Οι τέσσερις βασικοί τύποι αυτών είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις (π.χ. καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια),              νεοπλασματικά νοσήματα, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και                    άσθμα) και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ.

 • Η άνοια ορίζεται ως ένα κλινικό σύνδρομο με χρονίως προϊούσα πορεία, στο οποίο εμφανίζεται περιορισμός της γνωσιακής λειτουργίας. Οι ασθενείς με αυτό το σύνδρομο παρουσιάζουν διαταραχές της μνήμης, της σκέψης, της κρίσης, του προσανατολισμού, της κατανόησης, της δυνατότητας υπολογισμών, της μάθησης και του λόγου. Το επίπεδο της συνείδησης παραμένει ανέπαφο μέχρι και τα τελικά στάδια του συνδρόμου. Η βλάβη της νοητικής λειτουργίας συχνά συνοδεύεται (και σε ορισμένες περιπτώσεις προηγείται) από περιορισμούς στον έλεγχο των συναισθημάτων και  της κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ορισμοί - Ανακοιώνσεις
Boutique Geriatric Clinic
of
LTCS

Το LTCS επιδιώκει την υποστήριξη των βιολογικών παραμέτρων της ζωής και το μέγιστο δυνατό φορτίο υγείας στα τελικά στάδια των χρονίων μη μεταδοτικών νοσημάτων (NCDs),

 • όταν, συνήθως συνυπάρχουν 4-8 εξ'αυτών (συνοσηρότητα), δημιουργώντας σύνθετα γηριατρικά σύνδρομα. 

 • όταν είναι συχνή και σημαντική η έκπτωση του φυσικού ή/και νοητικού δυναμικού, 

 • όταν είναι συχνές οι επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των εφημερευόντων νοσοκομείων και η απασχόληση του προνοσοκομειακού τμήματος αυτών (ΕΚΑΒ)

 • όταν είναι συχνή η εξουθένωση του συγγενικού περιβάλλοντος,

 • όταν όλοι αυτοί οι παράγοντες αυτοί αθροιζόμενοι οδηγούν στην αντιμετώπιση των πασχόντων με μία εδραιωμένη αντίληψη της ματαιότητας.

Δραστηριότητες

Υγείας

Γενικά οι υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας ασχολούνται με την υγεία, τη νοσηρότητα και τη θνητότητα. Επιδιώκουν κατά περίπτωση να προάγουν, να βελτιώσουν, να συντηρήσουν, ή να περισώσουν, το μέγιστο δυνατό φορτίο υγείας και συχνά το  ίδιο το  αγαθό της ζωής.

Είναι κατά βάση ιατροκεντρικές.

Ένας πυρήνας δηλαδή διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών, ειδικού προσανατολισμού συνεργαζόμενος συνήθως με άλλοτε άλλες ιατρικές ειδικότητες και επαγγελματίες υγείας συστήνοντας κατά περίπτωση τη θεραπευτική ομάδα. 

Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί διανυκτέρευση σ΄αυτές ή γενικότερα παραμονή άνω του 24ώρου, ή σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όταν η διαγνωστική ή/και θεραπευτική προσπάθεια επιβάλλει τη διανυκτέρευση ή την παραμονή άνω του 24ώρου.

Καθώς εξελίσσεται η ιατρική επιστήμη, η κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών και γενικότερα της συμπεριφοράς των νοσημάτων, η ιατροτεχνολογία, κ.λ.π. γενικός στόχος είναι, όλο και μεγαλύτερος αριθμός παθήσεων και ιδιαίτερα χρονίων μη μεταδοτικών, να αντιμετωπίζεται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, περιορίζοντας συνεχώς το μέσο χρόνο νοσηλείας στις δευτεροβάθμιες δομές.

Οργάνωση & Ανάπτυξη 

Υπηρεσιών Υγείας του LTCS

Δραστηριότητες Υγείας του
LTCS

Η ClinicCalypso είναι η δευτεροβάθμια δομή του συστήματος και απευθύνεται,

 

 • παραδοσιακά σε πάσχοντες από ανοϊκά σύνδρομα, οργανικά ψυχοσύνδρομα και συναφείς διαταραχές καθώς επίσης και στις νευροψυχιατρικές παραμέτρους των γηριατρικών συνδρόμων και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,

 • από δεκαπενταετίας και πλέον, επανασχεδιάστηκε αξιοποιώντας τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να καλύψει, καθολικά τους ασθενείς των ομάδων αυτών, λαμβάνοντας υπόψιν πέρα από τις βασικές νευροψυχιατρικές παραμέτρους των διαταραχών, τους αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες, τη συνοσηρότητα και τις επιπλοκές.

Το LTCS, όπως ήδη έχει αναφερθεί, επιδιώκει γενικά με τη δράση του να συμμετάσχει σε μια πολυεπίπεδη διαχείριση, συγκεκριμένων 

πρωτοπαθών χρονίων μη μεταδοτικών, μη νεοπλασματικών νοσημάτων καθώς επίσης και συγκεκριμένων επαγόμενων εξ' αυτών δευτεροπαθών διαταραχών και συνδρόμων, τα  οποία όπως καταγράφεται διεθνώς, αποτελούν σημαντικότατους αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες της παγκόσμιας νοσηρότητας, ανικανότητας, μακροχρόνιας  εξάρτησης από φροντίδα και θνητότητας​.

 • Στην επισταμένη διαχείριση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, με ουσιαστική συμμετοχή νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, της υπέρτασης  του σακχαρώδους διαβήτη τύπου II, και συνυπαρχουσών καταστάσεων (π.χ. αυξημένο σωματικό βάρος, υπερλιπιδαιμία, κάπνισμα, αλκοόλ) που αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, η οποία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, αναμένεται μακροπρόθεσμα να επιφέρει πολλαπλά οφέλη, στους δείκτες νοσορότητας, θνητότητας, στο προσδόκιμο υγιούς  ζωής και στην οικονομία της υγείας. 

 • Στη διαχείριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, των ανοϊκών συνδρόμων και των οργανικών ψυχοσυνδρόμων τα οποία συνήθως αποτελούν επιπλοκές των ανωτέρω νοσημάτων, οδηγώντας με την παρουσία τους σε πιο σύνθετα γηριατρικά σύνδρομα, υψηλότερων απαιτήσεων. 

 • Στη διαχείριση σε προχωρημένα στάδια, της συνοσηρότητας και των επαγόμενων εξ'αυτής σύνθετων γηριατρικών συνδρόμων, και των θερμών καταστάσεων που προκύπτουν επεισοδιακά από τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Οργάνωση Φροντίδας Υγείας LTCS

Χρόνια Μη Μεταδοτικά Νοσήματα  (NCDs) 

Τα NCDs αποτελούν ένα σημαντικό στόχο των πολιτικών υγείας, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό βάρος για την υγεία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, και τα συστήματα υγείας γενικότερα. Ευθύνονται για τα 2/3 περίπου των θανάτων παγκοσμίως, συνδέονται στενά με συνήθειες ζωής και περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η επιμελής τους διαχείριση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς επίσης και η ανάλογη τροποποίηση του υγιεινού προτύπου ζωής δύνανται να βελτιώσουν σημαντικά τους προγνωστικούς δείκτες νοσηρότητας, ανικανότητας και θνητότητας. 

Στο σύνολο των 56 εκατομμυρίων θανάτων παγκοσμίως κατά το 2012 τα 38 εκατομμύρια (τα δύο τρίτα περίπου), οφείλονταν σε μη μεταδοτικές νόσους, κυρίως καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις (1). Τα τρία τέταρτα αυτών των θανάτων των NCD (28 εκατομμύρια) συνέβησαν σε χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες. 

Ο αριθμός των θανάτων από NCD παρουσιάζει μία αυξητική παγκόσμια τάση  (το 2000 καταγράφηκαν 31 εκατομμύρια θάνατοι από NCD) και προβλέπεται να αυξηθεί στα 52 εκατομμύρια μέχρι το 2030 (2,3), ενώ ο ετήσιος αριθμός των θανάτων που οφείλονται σε μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα παράλληλα αναμένεται να μειωθεί. 

Οι κύριες επιμέρους αιτίες θανάτων από NCD το 2012 ήταν: 1.οι καρδιαγγειακές παθήσεις (17,5 εκατομμύρια θάνατοι, ή το 46,2% των θανάτων από NCD), 2. τα  νεοπλασματικά νοσήματα (8,2 εκατομμύρια θάνατοι, ή το 21,7% των θανάτων από NCD), 3. οι αναπνευστικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (4,0 εκατομμύρια θάνατοι, ή το 10,7% των θανάτων από NCD) και 4. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ (1,5 εκατομμύρια θάνατοι, ή το 4% των θανάτων NCD). Έτσι, οι τέσσερις αυτές μεγάλες μη μεταδοτικές νόσοι κατέστησαν υπεύθυνες για το 82% των θανάτων NCD.

( NCDs ) Χρόνια Μη Μεταδοτικά Νοσήματα

Το LTCS  μέσω της TFNS επιδιώκει την πρωτοβάθμια διαχείριση των χρονίων μη μεταδοτικών νοσημάτων και και ειδικότερα του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ, της υπέρτασης και γενικότερα του καρδειαγγειακού κινδύνου καθώς επίσης και της συνοσηρότητας των ανοϊκών συνδρόμων.

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle
TFNS

Άνοια &

Συναφείς Μείζονες 

Νευρογνωσιακές Διαταραχές 

Άνοια και Συναφείς Διαταραχές

Άνοια

Στέλλα Ζησοπούλου Νευρολόγος

​άνοια

Ζησοπούλου Στυλιανή 

Νευρολόγος ΜΑ, MSc, PhD

ReadMore
'Ανοια & Συνοσηρότητα

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με άνοια έχουν κατά μέσο όρο από 2 έως 8 συνυπάρχουσες χρόνιες παθήσεις (συνοσηρότητα) όπως αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο, νεφρική ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, κ.α (15,16). Οι συνοδές αυτές παθήσεις οδηγούν σε παρατεταμένη νοσοκομειακή νοσηλεία, αύξηση του κόστους στα ασφαλιστικά ταμεία και αύξηση των δεικτών θνησιμότητας για τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς (17).

Η συνοσηρότητα στους ασθενείς με άνοια κάνει αναγκαία τη θεώρηση της παθολογίας των ασθενών αυτών με μια πιο σφαιρική προσέγγιση (18). Απαιτείται η ιεράρχηση κάθε φορά του μείζονος, και ενδεχομένως απειλητικού, προβλήματος υγείας δεδομένου ότι συχνά υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των προτεινόμενων για κάθε νόσο θεραπειών στους ασθενείς αυτούς (19). Σαν αποτέλεσμα της νοητικής αλλά και της φυσικής έκπτωσης της υγείας τους, οι ανοϊκοί ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών οι οποίες δε δύναται να αντιμετωπισθούν επαρκώς σε ένα μη αρμοδίως υποστηριζόμενο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Ενώ υπάρχουν πολλά νοσοκομεία, που καλούνται να νοσηλεύσουν γηριατρικούς ασθενείς, τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν για νεαρότερους ενήλικες συχνά δεν αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων, ενώ δομές όπως οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων δεν είναι συνήθως καταλλήλως εξοπλισμένες για να παρέχουν ολοκληρωμένη θεραπεία (21).

Δυστυχώς όπως αποδεικνύουν μελέτες, τα μέχρι σήμερα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την άνοια καλύπτουν σε πολύ μικρό βαθμό τις θεραπευτικές ανάγκες των ανοϊκών ασθενών που παρουσιάζουν συνοδές παθήσεις και επομένως, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης κλινικής πράξης (22).​

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Αναφορά της Νόσου Alzheimer (World Alzheimer Report) του 2013 (23), τα άτομα που νοσούν από άνοια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης των υπηρεσιών υγείας και αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο τμήμα του κόστους για την υγεία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα δύο τρίτα των ασθενών που νοσηλεύονται στα γενικά νοσοκομεία είναι ηλικίας πάνω από τα 70 έτη και από αυτούς οι μισοί πάσχουν από άνοια ή παραλήρημα ή και από τα δύο (24). Σε μια έρευνα που διεξήχθη σε ένα δείγμα 25,839 εισαγωγών σε νοσοκομεία στις ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με άνοια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επαναεισαγωγής στο νοσοκομείο μέσα σε διάστημα 30 ημερών σε σχέση με τους μη ανοϊκούς ασθενείς και σε ποσοστό 20% (25)! Σε μια άλλη μελέτη σε 51,838 εισαγωγών σε νοσοκομεία της Ιταλίας παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά  παθήσεων όπως πνευμονία, καταγμάτα ισχύου, πνευμονική εμβολή, ουρολοιμώξεις και νεφρική ανεπάρκεια, σε ασθενείς με άνοια σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς ενώ η άνοια συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο παραληρήματος και ελκών κατάκλισης (26). Η επαρκής και κατάλληλη διαχείριση των ανοϊκών ασθενών ίσως βοηθούσε στη μείωση της ανάγκης για εισαγωγή σε νοσοκομεία (26).

Άνοια & Πολιτικές Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνωρίζει σήμερα την άνοια ως μια προτεραιότητα στη δημόσια υγεία.  Η αναφορά του ΠΟΥ Άνοια: μια προτεραιότητα της δημόσιας υγείας, που εκδόθηκε το 2012, έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών και την αύξηση της ευαισθησίας των πολιτών και των κρατών πάνω στην άνοια. Στοχεύει ακόμη στην ενδυνάμωση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών προσπαθειών για τη βελτίωση της φροντίδας και τη στήριξη των ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους (http://www.who.int/mental_health/en).

Η άνοια αποτελεί επίσης μια από τις προτεραιότητες του προγράμματος mhGAP (Mental Health Gap Action Programme - mhGAP), του ΠΟΥ του οποίου στόχος είναι η εξισορρόπηση της φροντίδας για τις ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές, ιδιαίτερα στις χώρες με μέσο και χαμηλό εισόδημα. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στην πίστη ότι με σωστή φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη και φαρμακευτική αγωγή, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων θα μπορούσαν να θεραπευθούν για κατάθλιψη, σχιζοφρένεια και επιληψία, και να μπορέσουν να διάγουν έναν φυσιολογικό βίο, ακόμα και όταν οι οικονομικοί πόροι είναι μικροί (http://www.who.int/mental_health/mhgap/en/).

Καθώς ο αριθμός των ηλικιωμένων ανθρώπων που πάσχουν από άνοια είναι ήδη μεγάλος, και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο στο μέλλον, η άνοια έχει εξελιχθεί σε προτεραιότητα της πολιτικής υγείας σε πολλές χώρες. Οι εθνικές πολιτικές τυπικά εστιάζονται στη βελτίωση της πρώιμης διάγνωσης, στην αναβάθμιση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών με άνοια και στην υποστήριξη των φροντιστών (Wortmann, 2009; Juva, 2009; Ersek et al., 2009; Kenigsberg, 2009).

Τον Ιανουάριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την άποψη ότι τα μέτρα για την άνοια οφείλουν να αποτελέσουν προτεραιότητα στην πολιτική υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πρέπει να κατευθύνουν τα κράτη μέλη προς την κατεύθυνση της άμεσης κατάστρωσης εθνικών σχεδίων και στρατηγικών (μόνο ένας μικρός αριθμός χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας μαζί με την Νορβηγία, έχουν σήμερα σχεδιασμένες εθνικές στρατηγικές). Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της άνοιας στην υγεία και στην κοινωνία καθώς και την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη των νοσούντων και των οικογενειών τους. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ως χρηματοδότης τα τελευταία δύο χρόνια στο πρόγραμμα ALCOVE (ALzheimer's COoperative Valuation in Europe - ALCOVE). Το πρόγραμμα ALCOVE αποτελεί μια Συνδυασμένη Δράση  που αποτελείται από ένα δίκτυο 30 εταίρων από 19 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν είναι το Βέλγιο, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Τσεχία, η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Πορτογαλία. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η βελτίωση της γνώσης πάνω στην άνοια και στις επιπτώσεις της και στην προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών για τη διατήρηση της υγείας, την ποιότητα της ζωής, την αυτονομία και την αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους (http://www.alcove-project.eu). 

Το LTCS μέσω της Neurodgen επιδιώκει την πρωτοβάθμια διαχείριση των  μείζονων Νευρογνωσιακών διαταραχών, των ανοϊκών σνδρόμων, των οργανικών ψυχοσυνδρόμων και γενικότερα των συναφών νευροψυχιατρικών διαταραχών, οι οποίες συχνά εμφανίζονται ως επιπλοκές χρονίων μη μεταδοτικών καταστάσεων. 

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle
Neurodgen
Μοριακή & Γενετική
των
NCDs & DEMENTIA
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle

Τα βσικά αίτια των χρονίων μη μεταδοτικών νοσημάτων θεωρούνται, γενετικοί , περιβαλλοντικοί παράγοντες και συνήθεις το πρότυπου ζωής.

Μέσω του GACT το  LTCS επιδιώκει την ενασχόληση του με την παράμετρο των γενετικών παραγόντων.

 

Μοιριακή Γενετική
Read More

Ανθρώπινοι Πόροι Φροντίδας Υγείας του LTCS

Ανθρώπινοι Πόροιό
bottom of page